Om Viksberg


Viksberg är ett område som ligger c:a 5 km nordöst om Södertälje, i anslutning till den Mälarvik som så småningom övergår i Södertälje Kanal. Området är ett bostadsområde bestående av ca: 380 fastigheter och började exploateras i form av små arrendetomter av professor Wollmar Fellenius, som då ägde säteriet med tillhörande lantbruk.


I samband med professor Fellenius död i slutet av femtiotalet, såldes fastigheten till ett fastighetsbolag, som genomförde en avstyckning och försäljning av fritidstomterna till husägarna. Man drog också fram sommarvatten och el, och permanentade vägnätet till stor del. Den del av marken som inte var enskild tomtmark, betraktades som "Allmänning" och överlämnades i gåva till föreningen.


 

Nu pågår en minst lika omfattande förändring, när Södertälje kommun via sina entreprenörer dragit kommunalt vatten och avlopp till alla tomter, för att på ett säkert sätt hantera det alltmer ökande trycket av permanentboende i området.

Kartor

Styrelsen har tillsammans med Geoinfo hos Lantmäteriet tagit fram aktuella adresskartor över Viksberg - tomter tillhörande fastighetsbeteckningar finns angivet såväl som namn på vägar och stigar.


Sommarvatten

Sommarvattnet släpps på veckorna 16-17 och stängs av första veckan i oktober, vecka 40. Tiderna kan dock ändras vid risk för frysskador. Observera att vattnet tryter för dem längst ut på ledningarna om era vattenspridare står på för jämnan. Visa hänsyn och tänk på att bevattning soliga dagar är verkningslöst. Kontrollera anslutningar och rör regelbundet. Läckage kostar oss alla i form av ökade driftskostnader. Anmäl fel till vattumännen snarast möjligt - kontaktinformation finns under fliken VSF.


Övrigt

Konsekvensanalys - Synpunkter på ”Fördjupad Översiktsplan för Viksberg och Viksäter mm i Södertälje kommun, 2004-03-01” - detta utförliga dokument, författat av Ulla Gustafsson  boende i samfälligheten, innehåller bl a en intressant sammanfattning av Viksbergs historia.


Saxat från dokumentet:

  • Viksbergs mineralkälla upptäcktes redan 1683 och ansågs vara hälsogivande. Botanisten och läkaren Johan Linder, adlad Linderstolpe, beksrev 1711 Viksbergs surbrunn, vilken gav ”var timme 4 tunnor vatten”. Johan Linder var en av Carl von Linnés mest trogna lärjungar och utsågs från 1710 till intendent vid Viksbergs hälsobrunn. Det var samma år som den värsta koleraepidemin någonsin gick över landet. Linder hedrades senare med en plats i collegium medicum, dåtidens medicinal- eller socialstyrelse.


Johan Linder skaldade:


”Wiksberg, tu wackra Blomstereng

Begrep af Nordens gröna fägring –

Tu äst min lust och nöje worden

Mit Sommar Tijdsfördrijf i Norden.”


Linder titulerades senare professor och har i vetenskapliga avhandlingar behandlat sjukdomar som skörbjugg, inälvsmask och frossa. Tacksamma avsmakare, möjligen med återvunnen hälsa prisar upptäckten:


”Er källa vid Wiksberg en förträfflig klarhet

har, Af Edert klara Wett blir hon dock mera

klar.”


Dricksvattenpumpar


Dricksvattenpumparna är avvecklade sedan hösten 2012 och byggnaderna kommer att tas bort i framtiden.

  • Korsningen Isbjörnsvägen-Illervägen
  • Ängen mellan Storkvägen och Tranvägen
  • Lönnstigen
  • Idegranstigen